Polityka Prywatności Meetendly

wersja z dnia 27.01.2021

English version: https://meetendly.com/privacy-policy

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://meetendly.com (zwanej dalej “Stroną”).
 2. Administratorem Strony, a jednocześnie Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony (zwanych dalej „Użytkownikami”), jest Wojciech Dasiukiewicz, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą „Wojciech Dasiukiewicz OCTOCODE”, z siedzibą w Osieku nad Notecią, ul. Kasztanowa 1, 89-333 Osiek nad Notecią; NIP: 7642656562; adres e-mail: [email protected], strona internetowa: https://meetendly.com/; (zwany dalej „Administratorem”). 
 3. Polityka Prywatności stanowi wykonanie obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanym powszechnie i w niniejszym dokumencie jako „RODO”.
 • Sposoby i cele przetwarzania danych osobowych
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w następujących celach:
  1. Kontakt z Administratorem – w tym celu Użytkownik przekazuje swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt z Administratorem. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą mogą być przetwarzane także po zakończeniu kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. Założenie i prowadzenie konta Użytkownika – w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, adres e-mail i hasło oraz w ustawieniach konta, tj. numer telefonu, pseudonim. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy o świadczenie usług.
  3. Rozliczanie Usług płatnych – w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika za pośrednictwem konta, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres do korespondencji oraz dane karty płatniczej – na podstawie art. 106e pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w postaci obowiązku wystawienia faktury VAT, a także art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy o świadczenie usług.
  4. Rozpatrywanie reklamacji – w tym celu Administrator może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika, jak również dane dotyczące korzystania z usług będących przyczyną reklamacji lub pytania, dane zawarte w dokumentach załączonych do reklamacji lub pytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania obowiązku rozpatrzenia reklamacji, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na poprawie jakości Usług, oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami;
  5. Wykorzystywanie plików Cookies na Stronie – podstawą jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  6. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony – w tym wypadku  dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  7. Przetwarzanie w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów –  jest to prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  8. Potwierdzenie wykonania obowiązków prawnych Administratora oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, a także w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  9. Wysyłanie Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika udzielonej tuż przed zapisaniem się na Newsletter, oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 2. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez wyraźnej zgody Użytkowników.
 • Udostępnianie danych osobowych
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, z których usług korzysta Administrator w celu prowadzenia Strony i świadczenia usług za jej pośrednictwem:
  1. Podmiot obsługujący wysyłkę wiadomości newslettera:
   1. UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania;
  2. Dostawcy usług hostingowych:
 2. DigitalOcean, LLC, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013);
 1. Podmioty monitorujące ruch internetowy:
  1. Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
  2. Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA)
  3.  Hotjar (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, Malta).
 2. Podmioty dostarczające wtyczki społecznościowe:
 3. Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA)
 4. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, o których mowa w ust. 1, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców dostępnych na ich stronach internetowych.
 • Okres przechowywania danych osobowych
 1. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. Zazwyczaj dane osobowe przechowywane są przez czas korzystania z poszczególnych usług, do momentu rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi, chyba że obowiązuje dłuższy ustawowy okres ich przechowywania.
 2. Po usunięciu konta Użytkownika dane osobowe Użytkownika zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zakupów i płatności, oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będą przechowywane jeszcze przez okres 6 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z usług).
 3. Dane osobowe Użytkowników zawarte w plikach cookies przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies (patrz: pkt VI).
 4. Dane zebrane w ramach reklamacji i pytań przetwarzane są przez okres niezbędny do rozpatrzenia danej reklamacji lub pytania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania danej wiadomości. Jeżeli dana wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, Administrator może przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą one przechowywane do czasu uznania przez Administratora za skuteczny zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych do tych celów.
 • Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 1. Każdy, kto udostępnia Administratorowi swoje dane osobowe oświadcza, że przekazuje je dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.
 2. Użytkownik po zalogowaniu do konta, ma dostęp do udostępnionych przez siebie danych osobowych i może:
  1. sprostować, zmienić lub usunąć poszczególne dane,
  2. usunąć swoje konto, co skutkuje usunięciem danych z zastrzeżeniem pkt IV.
 3. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych (w postaci wyeksportowanego pliku .pdf) na żądanie skierowane do Administratora w formie e-mail na adres Administratora.
 4. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których konto zostało zablokowane ze względu na niedozwolone korzystanie z Meetendly, Administrator może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji (podstawa prawna: art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Zgłoszone żądania będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o ewentualnym wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny. Jeżeli Administrator poweźmie wątpliwości co do tego, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę uprawnioną, może on zadać kilka dodatkowych pytań w celu weryfikacji tożsamości zgłaszającego.
 • Pliki Cookies
 • Ogólne informacje o Cookies
  1. Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki Cookies, by zapewnić Użytkownikom możliwie najlepsze doświadczenia. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.  
  2. Cookies to dane informatyczne, a w szczególności niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach (np. komputerze, tablecie, smartfonie), za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.
  3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i indywidualnie dostosować działanie Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Rodzaje Cookies i ich przeznaczenie
 1. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
  1. Cookies własne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  2. Cookies podmiotów trzecich:
   1. Google Analytics i Google Search Console – narzędzia zapewniane przez Google LLC, służące do tworzenia statystyk i ich analizy w celu optymalizacji Strony. W sposób automatyczny gromadzą one informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez Administratora anonimizację adresu IP, adres IP Użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, stosuje zatwierdzone przez Komisję Europejską wzorcowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. Aby zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez ten rodzaj Cookies danych przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, Użytkownik może zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics dostępne są pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 1. Facebook Pixel – narzędzie marketingowe dostępne w ramach serwisu Facebook i zapewniane przez Facebook Inc. W ramach tego narzędzia Użytkownik może otrzymywać personalizowane reklamy Administratora w serwisie Facebook. Zgromadzone w ten sposób dane są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkownika. Administrator ma jedynie wiedzę o tym, jakie działania Użytkownik podjął w ramach Strony. Facebook może jednakże łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora, a informacje o nich dostępne są w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami prywatności w tym zakresie również z poziomu konta na Facebooku. Z uwagi na to, że Facebook Inc. ma siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, stosuje zatwierdzone przez Komisję Europejską wzorcowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO.
 1. HotJar – narzędzie umożliwiające zbieranie informacji o zachowaniu Użytkownika na Stronie w celach analitycznych. Informacje te nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkownika. Administrator ma jedynie wiedzę o tym, jakie działania Użytkownik podjął w ramach Strony. Infrastruktura techniczna Hotjar znajduje się w Unii Europejskiej. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Hotjar dostępne są pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment/ oraz https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.
 • Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony.
 • Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 • Wtyczki społecznościowe
 1. Strona zawiera wtyczkę Facebook Messenger. Jeśli Użytkownik użyje wtyczki, np. rozpoczynając czat, to odpowiednia informacja zostanie przesłana bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zachowana.
 2. Wtyczka jest Administratorowi niezbędna do rozwoju i promowania Strony, utrzymywania kontaktu z obecnymi i przyszłymi Użytkownikami, a także zbierania informacji w celu projektowania i oferowania coraz lepszych usług. Facebook nie przekazuje Administratorowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Facebook, a także możliwość kontaktu oraz prawa osób, których dane dotyczą i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 • Linki zewnętrzne 
 1. Strona może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Dane osobowe, które Użytkownik przekazując za pośrednictwem takich stron, nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem takich stron internetowych.
 2. Przy korzystaniu z linka przekierowującego do innej strony internetowej należy zapoznać się z polityką prywatności administratora tej strony, określającą sposób gromadzenia i przetwarzania danych w trakcie jej odwiedzania.
 • Newsletter

Aby zapisać się na newsletter, Użytkownik udostępnia Administratorowi następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego na Stronie. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na newsletter.

 • Formularz kontaktowy
 1. Administrator udostępnia na Stronie formularz w celu umożliwienia Użytkownikom nawiązania kontaktu z Administratorem.
 2. Aby wysłać wiadomość za pośrednictwem formularza, Użytkownik udostępnia Administratorowi następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, które wpisuje w odpowiednich polach formularza kontaktowego.
 • Bezpieczeństwo i organ ochrony danych osobowych
 1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Jeśli uważasz, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Open up to people