REGULAMIN MEETENDLY

English version: https://meetendly.com/terms-of-use

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  2. Usługodawca” – Wojciech Dasiukiewicz, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą „Wojciech Dasiukiewicz OCTOCODE”, z siedzibą w Osieku nad Notecią, ul. Kasztanowa 1, 89-333 Osiek nad Notecią; NIP: 7642656562; adres e-mail: pod adresem [email protected], strona internetowa: https://meetendly.com/;
  3. Użytkownik” – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca konto Użytkownika;
  4. konto Użytkownika” – dostępny w systemie teleinformatycznym, chroniony hasłem, indywidualny pulpit, przy pomocy którego Użytkownik może w szczególności edytować swoje dane oraz korzystać z Meetendly;
  5. Meetendly” – platforma działająca w systemie teleinformatycznym, dostępna za pośrednictwem Urządzeń Dostępowych, umożliwiająca Użytkownikom (posiadającym aktywną subskrypcję lub trwający okres próbny) zarządzanie spotkaniami i ich monetyzację;
  6. Urządzenia Dostępowe” – urządzenia zdolne do łączenia się z Internetem, za pośrednictwem których następuje połączenie i korzystanie z Meetendly.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z MEETENDLY

A. Zakładanie konta – wymagane dane

 1. Założenie konta Użytkownika jest bezpłatne. Korzystanie z pozostałych funkcjonalności Meetendly (subskrypcja) jest płatne.
 2. Założenie konta Użytkownika wymaga podania imienia, adresu e-mail i hasła, a także złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz z Polityką Prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie adresu e-mail zgodnie z Polityką Prywatności.
 3. Założenie konta Użytkownika jest również możliwe przy pomocy uwierzytelnienia za pośrednictwem Facebooka lub Google.
 4. Po założeniu konta Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą rozpoczęcie okresu próbnego, o którym mowa w lit. B.
 5. Przed uzyskaniem po raz pierwszy dostępu do konta Użytkownika, Użytkownik proszony jest o skonfigurowanie ewentualnej bramki płatniczej, wskazanie dostępności w poszczególnych dniach i godzinach tygodnia oraz o utworzenie pierwszego rodzaju spotkania.

B. Okres próbny

 1. Po rejestracji nowego konta Użytkownik rozpoczyna 14-dniowy okres próbny, podczas którego może bezpłatnie korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Meetendly. 
 2. W trakcie okresu próbnego Użytkownik może dokonać zakupu subskrypcji. 
 3. Jeżeli Użytkownik nie dokona zakupu subskrypcji, po upływie okresu próbnego konto Użytkownika zostaje zablokowane. W takim przypadku, Użytkownik traci dostęp do wszystkich funkcjonalności Meetendly i po zalogowaniu ma możliwość wyłącznie dokonania zakupu subskrypcji lub usunięcia konta. 
 4. Dane zgromadzone na koncie Użytkownika są przechowywane przez okres 90 dni od ostatniego dnia okresu próbnego. Po upływie tego terminu wszystkie dane zgromadzone na koncie Użytkownika zostają usunięte.

C. Subskrypcja

 1. Aktualne dostępne warianty subskrypcji oraz informacje o ich zakresie przedmiotowym i cenach wyświetlane są na stronie https://meetendly.com/.
 2. Korzystanie z subskrypcji, oprócz danych o których mowa w lit. A ust. 2 wymaga podania imienia i nazwiska, a opcjonalnie nazwy firmy i NIP przedsiębiorcy oraz adresu do korespondencji, celem wystawienia faktury VAT (podstawa prawna: art. 106e pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
 3. Zakupu subskrypcji Użytkownik dokonuje z poziomu konta Użytkownika, za pośrednictwem systemu zewnętrznego operatora płatności. 
 4. Opłata pobierana jest automatycznie z góry za wybrany przez Użytkownika (z dostępnych możliwości) wariant subskrypcji, w okresach rozliczeniowych wynoszących jeden miesiąc. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu pierwszej płatności.
 5. Użytkownik może korzystać z wybranego wariantu subskrypcji w okresie, który opłacił. Zaniechanie przez Użytkownika korzystania z Meetendly z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, nie uprawnia Użytkownika do zwrotu uiszczonej z góry opłaty za dany miesiąc.
 6. Usługodawca wystawia Użytkownikowi fakturę VAT za każdą płatność dokonaną przez Użytkownika i doręcza ją Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych do faktury podanych przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zmienić wariant subskrypcji. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą pod adresem [email protected]. Zmiana wariantu subskrypcji nastąpi od kolejnego okresu rozliczeniowego – za kolejny okres rozliczeniowy zostanie pobrana opłata zgodna z nowym wariantem subskrypcji.
 8. Informacje o aktualnym stanie subskrypcji wyświetlane są na koncie Użytkownika w zakładce „Billing”.
 9. Użytkownik może w każdej chwili anulować subskrypcję klikając przycisk „Cancel subscription” dostępny w zakładce „Billing” na koncie Użytkownika. W takim przypadku nie zostanie pobrana opłata za okres rozliczeniowy rozpoczynający się po okresie rozliczeniowym, w trakcie którego Użytkownik anulował subskrypcję.

D. Zasady korzystania z konta Użytkownika

 1. W przypadku podpięcia do konta Użytkownika bramki płatniczej, Użytkownik może pobierać od klientów opłaty za spotkania umawiane za pośrednictwem Meetendly. W przypadku braku bramki płatniczej, Użytkownik może za pośrednictwem Meetendly organizować wyłącznie spotkania nieodpłatne.
 2. Konto Użytkownika może być przypisane tylko do jednej osoby i służyć zarządzaniu spotkaniami tej osoby. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta Użytkownika podmiotom trzecim, ani zarządzać spotkaniami osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika swojego konta lub hasła osobom trzecim.
 3. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca może w każdym czasie zaprzestać świadczenia usług. Usługodawca informuje o tym Użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem oraz zwraca uiszczone przez Użytkowników opłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych od dnia zaprzestania świadczenia usług do końca opłaconego okresu subskrypcji.
 5. Użytkownik ma prawo skorzystania z opcji odzyskania dostępu do swojego konta Użytkownika (resetowanie hasła). W tym celu w formularzu logowania klika link “Reset your password” i podaje adres e-mail przypisany do jego konta Użytkownika. Jeśli podany adres e-mail istnieje w bazie danych, Użytkownik otrzyma na ten adres wiadomość e-mail zawierającą link z tokenem autoryzacyjnym, który przekieruje go do formularza umożliwiającego ustawienie nowego hasła. Link z tokenem autoryzacyjnym jest ważny do chwili kliknięcia w link.
 6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z przepisów ust. 1-2, Usługodawca, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń drogą elektroniczną, może zablokować konto Użytkownika. Ust. 4 nie stosuje się.

III. NEWSLETTER

 1. Usługodawca oferuje elektroniczną usługę dystrybucyjną świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji o dostępności nowych funkcjonalności Meetendly, promocjach dla osób, które mogą przejść na wyższy wariant subskrypcji, ważnych wydarzeniach dotyczących Meetendly, oraz o webinarach organizowanych przez Usługodawcę („Newsletter”).
 2. Zapisanie się na Newsletter jest całkowicie dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych oraz na otrzymywanie treści marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W każdej chwili można zrezygnować z Newslettera, klikając w link dostępny w stopce wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera lub kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą pod adresem [email protected]

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Użytkownika. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co znajduje wyraz w sporządzonej i przestrzeganej przez Usługodawcę Polityce Prywatności.

V. REKLAMACJE

 1. Wszelkie uwagi oraz problemy związane z działaniem Meetendly mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez:
  1. wiadomość e-mail na adres pod adresem [email protected];
  2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://meetendly.com/contact/;
  3. za pośrednictwem widgetu komunikatora dostępnego na stronie https://meetendly.com.
 2. Reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą zgłoszenia oraz oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail).
 3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Reklamacje niezawierające danych, o których mowa w ust. 2 pozostawia się bez rozpoznania.

VI. URZĄDZENIA DOSTĘPOWE

 1. Prawidłowe korzystanie z Meetendly wymaga dysponowania Urządzeniem Dostępowym spełniającym następujące warunki:
  1. dostęp do Internetu (łącze min. 0,5 Mb/s),
  2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 12.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 55 lub wyższej, Opera w wersji 50 lub wyższej, Google Chrome w wersji 60 lub wyższej, macOS Safari w wersji 10 lub wyższej, iOS Safari w wersji 10.2 lub wyższej, Chrome Android w wersji 66 lub wyższej; z włączoną obsługą plików Cookies i Local Storage.

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Meetendly oraz na stronie internetowej https://meetendly.com przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Usługodawcę.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści dostępnych na jego koncie Użytkownika wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 3. Żadna treść (a w szczególności: teksty, grafiki, logotypy, ikony, obrazy) udostępniana Użytkownikowi za pośrednictwem jego konta Użytkownika nie może być powielana ani rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób podmiotom trzecim.
 4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z przepisów ust. 1-3, Usługodawca, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń drogą elektroniczną, może zablokować konto Użytkownika. Pkt II lit. D ust. 4 nie stosuje się.

VIII. INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI

 1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości e-mail ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swoje Urządzenie Dostępowe w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę różnorodnych, nowoczesnych technologii „obronnych”, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 2. W zakresie stosowanej przez Usługodawcę polityki ochrony prywatności oraz informacji o funkcjach i celach oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, Usługodawca odsyła do Polityki Prywatności.

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Meetendly dostępny jest wyłącznie w angielskiej wersji językowej.
 2. Regulamin wchodzi w życie 27.01.2020 r.
 3. Usługodawca może zmienić treść Regulaminu oraz sposób korzystania z Meetendly powiadamiając o tym Użytkowników na stronie internetowej https://meetendly.com oraz dodatkowo za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanych na adresy e-mail podane przez Użytkowników. Kontynuowanie korzystania z Meetendly jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian. W terminie 7 dni od powiadomienia Użytkowników o zmianie Regulaminu, Użytkownik ma prawo złożyć Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji tych zmian. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy albo na adres e-mail pod adresem [email protected] Doręczenie oświadczenia powoduje ustanie uprawnień Użytkownika do korzystania z Meetendly i zablokowanie jego konta. Pkt II lit. D ust. 4. Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 4. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Meetendly oraz zlikwidować konto Użytkownika. 
 5. Usługodawca zapewnia nieodpłatnie dostęp do treści Regulaminu przed założeniem konta Użytkownika pod adresem https://meetendly.com, a także z poziomu konta Użytkownika.

Open up to people